Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G01_at_a_glance

Вредностите за потрошувачка на гориво и CO2 емисиите што се прикажани биле утврдени според Европската регулатива (EC) 715/2007 во верзија која се применувала во периодот на одобрувањето. Вредностите се однесуваат на возилата со основна конфигурација во Германија и прикажаниот опсег се однесува на различната големина на избраните димензии на гуми и тркала.

Спецификациите за CO2 ефикасноста се утврдуваат според Директивата 1999/94/EЗ и Pkw-EnVKV и врз основа на потрошувачката на гориво и CO2 вредности според NEDC циклусот за класификација. 

За понатамошни информации во врска со официјалната потрошувачка на гориво и специфичните СО2 емисии на новите патнички возила може да се преземат од „Упатство за потрошувачка на гориво, СО2 емисии и потрошувачка на енергија на новите патнички автомобили“ која е достапна во сите продажни места и на https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.