Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F32 2017 connect

BMW 440i Coupé:
Потрошувачка на гориво во л/100 км (комбинирано): 7.7-7.4
CO2 емисии во г/км (коминирано): 179-172
 

Податоците за потрошувачката на гориво се определуваат во согласност со ECE циклусот на возење и зависат од димензиите на избраните тркала и гуми. Прикажаните модели вклучуваат опционална опрема.

Дополнителни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични CO2 емисии за новите патнички автомобили може да се најдат во ,,Упатства за потрошувачка на гориво и CO2 емисии кај нови патнички возила” што бесплатно се достапни на сите продажни места и од DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany и на http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

Бројките не се однесуваат на поединечно возило и не претставуваат дел од понудата, тие се наменети само како основа за споредување различни типови возила. Во согласност со директивата 1999/94/EC, емисиите на CO2 што настануваат во текот на производството и снабдувањето на гориво или други извори на енергија не се земаат предвид при одредување на CO2 емисиите.